top of page

穿戴式多重生理檢測儀器

睡眠醫學          神經(自律神經檢測)/心臟醫學 

MotionWatch活動腕錶記錄儀                 Actiheart 活動與心律變異記錄儀  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-diary睡眠日誌電子問卷腕動儀                             Actiwave微型生物醫學波形記錄儀                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
bottom of page